Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad održao je 27. maja 2022. godine pisane sednice na kojima je, između ostalog, doneo odluku da se XIV redovna sednica Skupštine akcionara saziva za 29. jun 2022. godine u Poslovnom centru NIS-a u Beogradu, saopštila je ta kompanija. Takođe je utvrđen predlog odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva. Predlogom Odluke je za isplatu dividende akcionarima predviđeno 5.782.121.784 dinara, odnosno 25 odsto neto dobiti Društva za 2021. godinu koja je iznosila 23.131.745.000 dinara.

Odbor direktora je razmotrio i odobrio Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2021. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd i utvrdio predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2021. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.