Beograd, 8. decembar 2023. godine – U prvih šest meseci od stupanja na snagu odredbe Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kojim je uvedena obavezna elektronska registracija osnivanja privrednih društava, u Agenciji je, počev od 17. maja 2023. godine, putem portala za elektronsku registraciju privrednih subjekata osnovano 4.062 privrednih društava, saopštila je Agencija za privredne registre.

Unapređeni portal omogućuje podnošenje registracione prijave za osnivanje svih formi privrednih društava uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata, plaćanje naknade za registraciju putem platne kartice, kao i dostavljanje odluke registratora u formi elektronskog dokumenta. Ovaj način registracije skraćuje vreme pripreme dokumentacije i pojednostavljuje postupak registracije, a podnosioci prijave ne moraju da donose dokumentaciju na šalter ili da je šalju putem pošte. Takođe, s obzirom na to da je iznos naknade za elektronsku registraciju niži u odnosu na visinu naknade za registraciju u papirnoj formi, smanjeni su i troškovi elektronske registracije.

Agencija je, da podsetimo, uvela elektronsku registraciju privrednih subjekata još 2018. godine, kada je omogućeno elektronsko podnošenje prijave za osnivanje preduzetnika i jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), a od 2019. godine i višečlanog DOO-a. Korisnicima je tada ostavljena mogućnost izbora između dva načina registracije – u papirnoj ili elektronskoj formi, ali se za ovaj drugi način opredeljivao mali procenat korisnika. Tako je u periodu od 1. januara do 17. maja ove godine, putem elektronske prijave osnovano svega 367 privrednih društava, dok je od uvođenja obavezne elektronske registracije 17. maja broj elektronski osnovanih društava povećan čak jedanaest puta.

Sa porastom broja elektronskih servisa za privredu i građane i sa masovnijom primenom kvalifikovanih elektronskih sertifikata, postepeno je počeo da raste broj elektronskih registracija. Kao ilustracija mogu da posluže podaci preduzetnika, koji nisu u obavezi da elektronski registruju osnivanje. U 2022. godini elektronskim putem je registrovano 3.765 preduzetnika, dok je u ovoj godini, zaključno sa 17. novembrom, osnovano 5.615 preduzetnika.