Na rast inflacije najviše su uticale cene neprerađene hrane i povrća

Na rast inflacije najviše su uticale cene neprerađene hrane i povrća

Inflacija je u februaru, u Srbiji, na mesečnom nivou iznosila 1,1%, dok je u odnosu na februar 2021. godine iznosila 8,8%, saopštila ne Narodna banka Srbije 11. marta u svom Izveštaju o inflaciji, koji se bazira na podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Na taj rast inflacije najviše su uticale cene hrane, i to pre svega cene povrća i prerađene hrane. „Mere Vlade Srbije u pogledu ograničavanja cena osnovnih životnih namirnica uticale su da tempo rasta cena prerađene hrane, uprkos i dalјe visokim troškovnim pritiscima, u periodu decembar 2021- februar 2022. uspori na oko 1% mesečno, što je dvostruko niže u odnosu na oktobar i novembar 2021. kada je mesečni rast ovih cena iznosio u proseku oko 2%“, navodi se u saopštenju NBS.

U saopštenju se podseća da je oko tri četvrtine međugodišnje inflacije (koja iznosi 8,8%) uslovljeno kretanjem cena hrane i energenata, dok se bazna inflacija, zahvalјujući očuvanoj stabilnosti deviznog kursa, i dalјe kreće u granicama cilјa. Cene neprerađene hrane su u februaru, u odnosu na isti mesec prethodne godine povećane za 26,3%, dok su cene prerađene hrane bile više za 10,0% na međugodišnjem nivou. Visok međugodišnji rast cena hrane većim delom je posledica delovanja faktora na strani ponude na koje mere monetarne politike imaju ograničen efekat – visokog rasta svetskih cena energenata i svetskih cena primarnih polјoprivrednih proizvoda, prošlogodišnje suše i posledično značajno uvećanih troškova u proizvodnji hrane.

Cene energenata su na mesečnom nivou u februaru porasle za 1,2%. Nјihovo kretanje je u celosti bilo opredelјeno globalnim faktorima, pre svega rastom svetske cene nafte, koji se prelio i na rast cena naftnih derivata na domaćem tržištu. Evidentirani rast cena naftnih derivata u februaru od 2,6% je zabeležen u prvoj polovini meseca. U drugoj polovini februara, pod uticajem Uredbe Vlade Srbije o ograničavanju cena koja je stupila na snagu 12. februara, cene naftnih derivata su mirovale. Kretanje cena naftnih derivata će i u narednom periodu biti pod uticajem nove Uredbe Vlade Republike Srbije kojom se određuje najviša maloprodajna cena. U vezi s tim, očekuje se da ova uredba ublaži prelivanje eventualnih šokova na svetskom tržištu nafte na cene naftnih derivata u Srbiji i na taj način smanji inflatorne pritiske.      

S druge strane, za razliku od pojedinih zemalјa centralne i jugoistočne Evrope, međugodišnja bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isklјučenju hrane, energije, alkohola i cigareta), na koju mere monetarne politike mogu da utiču, i u februaru je bila dvostruko niža od ukupne inflacije i iznosila je 4,4%. Očuvanju bazne inflacije na relativno niskom i stabilnom nivou doprinosi dugogodišnja relativna stabilnost deviznog kursa, koja predstavlјa sidro cenovne stabilnosti i koja će biti očuvana i u narednom periodu. Takođe, važan faktor niske i stabilne bazne inflacije su i usidrena srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora koja se u dužem vremenskom periodu kreću u granicama cilјa. Dodatno, smanjivanju inflatornih pritisaka nastaviće da doprinosi i odluka Vlade Srbije da omogući preduzećima da do kraja juna 2022. kupuju struju po povolјnijim uslovima od tržišnih.

Prema projekciji Narodne banke Srbije iz februarskog Izveštaja o inflaciji, međugodišnja inflacija bi trebalo da se od drugog tromesečja nađe na opadajućoj putanji i da do kraja perioda projekcije postepeno usporava ka centralnoj vrednosti cilјa. U međuvremenu, rizici po pitanju inflacije u narednom periodu su se u značajnoj meri intenzivirali, pre svega u domenu kretanja cena proizvoda koji se kotiraju na svetskim robnim berzama, počev od cena energenata, preko cena primarnih polјoprivrednih proizvoda do cena metala i drugih industrijskih sirovina. I pored toga, procene Narodne banke Srbije i dalјe pokazuju da opadajuća putanja inflacije ne bi trebalo da bude ugrožena, pri čemu će inflacija na kraju godine u velikoj meri zavisiti od materijalizacije aktuelnih rizika. To se pre svega odnosi na dužinu trajanja konflikta u Ukrajini i na ishod ovogodišnje polјoprivredne sezone, koja je za potrebe projekcija pretpostavlјena na nivou prosečne, odnosno nešto bolјe u odnosu na prethodnu kada je zabeležen pad polјoprivredne proizvodnje od 5%, navodi se u saopštenju NBS.