Piše: Jelena Mihić Munjić, direktorka Kreston MDM

Objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju koji je stupio na snagu 16.04.2022. godine. Prema članu 21i Zakona o porezu na dohodak građana, koji se primenjuje od 1.3.2022. godine poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti u Srbiji obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa se obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se isključivo po osnovu projekata istraživanja i razvoja koji se obavljaju na teritoriji Srbije (najmanje 90% svih zaposlenih na istraživanju i razvoju, svoje aktivnosti na sprovođenju projekta obavljaju na teritoriji Srbije). Takođe, projekat će se smatrati obavljenim na teritoriji Srbije i ukoliko se neki njegovi delovi obavljaju van teritorije Srbije, pod uslovom da je izmeštanje aktivnosti uzrokovano posebnim fizičkim, geografskim, odnosno prirodnim faktorima koje nije moguće obezbediti na teritoriji Srbije.

Poslodavcem u smislu ovom člana ne smatra se pravno lice koje istraživanje i razvoj sprovodi za račun drugih lica, pravno lice osnovano u inostranstvu, kao ni ogranak ili predstavništvo stranog pravnog lica u Srbiji.

Zaposleni na istraživanju i razvoju je lice koje radi na sprovođenju projekta na način da je neposredno uključeno u identifikovanje i rešavanja odgovarajućih naučnih, procesnih ili tehničkih pitanja, problema ili zadataka povezanih sa konkretnim projektom. U vreme provedeno na neposrednom angažovanju na poslovima istraživanja i razvoja ne smatra se godišnji odmor, odsustvovanje sa rada na dan praznika koji je neradni dan, plaćeno odsustvo, vojne vežbe i odazivanje na poziv državnog organa, odsustvovanje sa rada zbog privremene sprečenosti za rad i slično. Neposrednim angažovanjem na poslovima istraživanja i razvoja ne smatraju se aktivnosti povezane sa direktnim ili indirektnim nadzorom projekta, kao ni podrške u vezi sa sprovođenjem projekta, koje podrazumevaju sve one aktivnosti koje direktno podržavaju zaposlene koji su angažovani na sprovođenju i nadzoru projekta.

Zaposleni na istraživanju i razvoju je zaposleni sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, odnosno sa punim ili nepunim radnim vremenom. Zarada zaposlenog predstavlja zaradu u skladu sa ZPDG i Zakonom o radu, osim primanja preko neoporezivog iznosa.

Poresko oslobođenje se utvrđuje na sledeći način:

Poresko oslobođenje = Porez x angažovano radno vreme/Puno radno vreme x 70%

Poslodavac je dužan da za svakog pojedinačnog zaposlenog na istraživanju i razvoju, po osnovu čije zarade ostvaruje poresko oslobođenje, obezbedi i vodi posebnu evidenciju. Evidencija treba da sadrži informacije o radnom vremenu zaposlenog na istraživanju i razvoju, kao i informacije u vezi sa zaradom, naknadom zarade i ostalim primanjima zaposlenog na istraživanju i razvoju.

Poslodavac je dužan je da za svaki pojedinačni projekat ima pripremljenu sledeću dokumentaciju koju dostavlja na zahtev nadležnog poreskog organa:

  • opis (specifikaciju) projekta
  • godišnji budžet projekta i ukupan budžet projekta
  • godišnji izveštaj o odstupanju od budžeta
  • izveštaj zaposlenog na istraživanju i razvoju, koja sadrži specifikaciju o ukupnom radnom vremenu i radnom vremenu koje je proveo na neposrednom obavljanju poslova istraživanja i razvoja
  • izveštaj o stanju, odnosno rezultatima projekta
  • potpisanu izjavu zakonskog zastupnika poslodavca, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su podaci iz evidencija potpuni i istiniti, kao i da najmanje 90% svih zaposlenih svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Srbije
  • potpisanu izjavu zaposlenog na istraživanju i razvoju, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su podaci iz izveštaja o radnom vremenu potpuni i istiniti.