Brži, transparentniji i sveobuhvatniji CEFTA mehanizam za rešavanje sporova

Uspešna ekonomska saradnja i porast trgovine između zemalja potpisnica CEFTA sporazuma, a zatim i njihovo priključenje jedinstvenom EU tržištu, zahtevaju postojanje pouzdanog mehanizma za rešavanje sporova. U Podgorici su krajem marta održani dvodnevni pregovori o Dodatnom protokolu 7, čime je ostvaren napredak u uspostavljanju efikasnijeg mehanizma za rešavanje sporova (DSM).

Ovaj mehanizam podrazumeva strukturisani proces čiji je cilj rešavanje sporova koji mogu nastati između dve ili više strana uključenih u trgovinu. “Da bi se sprečio štetan uticaj na trgovinu i ukupne odnose između CEFTA strana, trgovinske barijere moraju se prevazići, a sporovi rešavati. Uspostavljanje brzog, transparentnog, prilagodljivog i ekonomičnog mehanizma za rešavanje sporova je cilj kontinuiranih pregovora. Takav sistem mora biti vođen pravilima, nezavistan, nepristrasan i u krajnjem mora biti u stanju da garantuje zaštitu i sprovođenje. Očekuje se da će poboljšani mehanizam za rešavanje sporova značajno doprineti integraciji unutar CEFTA, kroz veću predvidljivost”, izjavio je Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata.

Gospodin David Hudson iz Generalnog direktorata za politiku susedstva i proširenja Evropske komisije (DG NEAR) istakao je da “efikasan mehanizam za rešavanje sporova daje trgovačkim društvima i investitorima poverenje prilikom upostavljanja poslovanja na novim tržištima. Zbog toga je rad unutar CEFTA na poboljšanom mehanizmu za rešavanje sporova toliko važan za jačanje trgovine na Zapadnom Balkanu. Ostvaren je napredak, pa se nadamo da će dogovor biti postignut do kraja godine”.

Prepoznajući značaj usvajanja efikasnog mehanizma za rešavanje sporova unutar CEFTA, Jovana Krunić, v.d.generalne direktorke za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, istakla je da je finalizacija pregovora o Dodatnom protokolu 7 o rešavanju sporova definisana kao jedan od prioriteta tokom predsedavanja CEFTA 2023. godine i ohrabrila je sve članice CEFTA da nastave sa konstruktivnim pristupom pregovorima u cilju zatvaranja preostalih otvorenih pitanja i okončanja pregovora tokom ove godine i tokom predsedavanja Crne Gore. Naglasila je da funkcionalan mehanizam za rešavanje sporova može doneti mnoge prednosti sporazumu o slobodnoj trgovini i njegovim stranama. Može pomoći u sprečavanju i rešavanju trgovinskih sporova na blagovremen i efikasan način, smanjujući na taj način neizvesnost i povećavajući predvidljivost za preduzeća i investitore. Takođe, može promovisati poštovanje pravila i obaveza iz sporazuma, što zauzvrat podstiče jednake uslove za sve strane.

Pregovori o CEFTA Dodatnom protokolu 7, započeti su 2020. godine, a zasnovani su na sistemu Svetske trgovinske organizacije (STO) i modelu Evropske unije. Mehanizam uključuje konsultacije ili pregovore, posredovanje i arbitražu za što brže i jednostavnije rešavanje sporova između strana. Dodatni protokol 7 sadrži među opštim odredbama o rokovima, troškovima i logistici, delove koji se odnose na postupke medijacije, konsultacije, pravila o procedurama za rešavanje sporova, procedure usaglašenosti i pregled usklađenosti, kao i Kodeks ponašanja članova arbitražnog veća.

Pregovori o Dodatnom protokolu 7 podržani su od strane UNCTAD projekta “Praćenje i izveštavanje o necarinskim merama i podrška implementaciji CEFTA mehanizma za rešavanje sporova”, koji finansira Evropska komisija. “Projekat pruža pravnu pomoć pregovaračima kako bi kroz dogovor usvojili moderan i efikasan mehanizam. Ostale povezane aktivnosti biće usmerene na podršku implementaciji Akcionog plana 7 nakon njegovog usvajanja i podizanje svesti među preduzećima. Takođe, podržaće napore u praćenju necarinskih mera i transparentnosti propisa vezanih za trgovinu”, rekao je predstavnik UNCTAD-a.

Sadašnja pravila za rešavanje sporova propisana su CEFTA sporazumom. Jačanje ekonomske saradnje dovelo je do uvećanja trgovinskih tokova i unapređenih odnosa između strana, pa se početni mehanizam za rešavanje sporova pokazao neefikasnim za novu realnost i zahtevao je ozbiljnu reformu zbog ograničene upotrebe.